Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o., IČO 36646601, so sídlom Priemyselná 272, 965 01, Ladomerská Vieska, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Obchodný Register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11375/S, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.amaslovakia.eu v sekcii „O nás“.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti.   Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.   Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho, alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 Kúpna zmluva 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ,  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pre výnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, netýka sa prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do odvolania, do vypredania alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:

 1. Priemyselná 272 96501 Ladomerská Vieska 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 15 dní od odstúpenia. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 1. lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, c.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, d.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, e.    na dodávku novín, periodík a časopisov, f.     spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu, alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz (OP) za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. na dobierku pri doručení tovaru s možnosťou platby platobnou kartou (platbu preberá od zákazníka prepravca),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je zasielaný kupujúcemu prepravnou službou DPD. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, tento postup je odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že je zásielka napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu web@jns.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prípadné spory medzi A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva SR.  Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť e-mailový kontakt  firmy A.M.A. SLOVAKIA, s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. K alternatívnemu riešeniu sporov môže kupujúci pristúpiť po uplynutí 30 dní ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo vôbec nereagoval.

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/

http://ombudspot.sk/mimosudne-riesenie/navrh-zacatie-alternativneho-riesenia-sporu

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

http://www.mhsr.sk/

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 Reklamačný poriadok

Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledovných možností:

 • Na e-mailovú adresu prevádzkovateľa web@jns.sk
 • Poštou na adresu prevádzkovateľa nie na dobierku
 • Osobným doručením

 

Povinnosti predávajúceho

Reklamačný protokol je poslaný zákazníkovi e-mailom, alebo poštou do 3 dní od prijatia reklamácie. O priebehu reklamácie sa môže zákazník informovať na telefóne uvedenom v kontaktoch.

Reklamácia spolu s vadou bude vyriešená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť stručný popis závady.

 

Reklamácia uplatnená v záručnej dobe

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného v potrebnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov,  ktoré vznikli na jeho strane.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
 • neodborným zaobchádzaním,
 • tovar bol poškodený živlami,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

 

(vyplňte a pošlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. (tento doklad je potrebné vytlačiť a poslať poštou na adresu predávajúceho alebo emailom)

 

Predávajúci:

Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska

IČO: 36646601

DIČ: 2022148304

Email: web@jns.sk

 

Kupujúci:

Meno a priezvisko: .....................................................................................

Ulica a číslo: ...............................................................................................

PSČ a Mesto: ..............................................................................................

Telefón: ......................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................

 

Týmto vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar, ktorý som si objednal(a) prostredníctvom vašej stránky (e-shopu): www.amaslovakia.eu. V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. si týmto uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar som zakúpil(a) cez stránku (e-shop): ........................................... Dňa: ................................... Číslo faktúry: ...........................................  Tovar mi bol doručený dňa: ...............................................

Prostredníctvom spoločnosti: ...............................................................................................................

 

Žiadam o vrátenie (*nehodiace sa prečiarknite):

A) plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)*

B) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)*

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte:

- poštovým poukazom na moju adresu * (uvedenú vyššie)

- prevodom* na účet IBAN: ............................................................. kód banky/SWIFT: .....................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci mi nie je povinný

vrátiť peniaze do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný

tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Som si vedomý(á), že najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia som povinný/á zaslať tovar

predávajúcemu.

 

V ................................................................ dňa: ...........................................

 

Váš podpis:

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania a telefóneho čísla). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorené kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu.Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.

1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.amaslovakia.eu alebo iným vhodným spôsobom.

2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 1.a2. týchto podmienok.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať :

            a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

            b. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

            c. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

            d. účel spracúvania osobných údajov,

            e. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ

            f. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné

               pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov,

            g. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

            h. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

            i. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

            j. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

            k. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

            l. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

 

ODM0NTkyN